Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Paneltrading B.V., gevestigd te Bunschoten-Spakenburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 65106504.

Paneltrading B.V. 
Amersfoortseweg 30-25
3751 LK Bunschoten-Spakenburg

webshop: www.123panelen.nl

Algemene voorwaarden

Op alle bestellingen en leveringen zijn de algemene voorwaarden van Paneltrading B.V. van toepassing. Tevens zijn de algemene voorwaarden van Heering Kunststof Profielen B.V. (KVK-nummer 05037856) van toepassing.

Download algemene voorwaarden Paneltrading B.V.

Download algemene voorwaarden Heering Kunststof Profielen B.V. 

Artikel 1. Definities
1.1 Onder klant wordt in deze voorwaarden verstaan iedere koper of consument die een natuurlijk persoon is en of handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle bestellingen en leveringen zijn deze algemene voorwaarden van Paneltrading B.V. van toepassing.
2.2 De internetsite van Paneltrading B.V., www.123panelen.nl, richt zich vooral op de Nederlandse markt. Levering(en) naar het buitenland binnen de EU zijn op dit moment niet mogelijk.

Artikel 3. Registratie
3.1 De klant kan producten bestellen, nadat hij in het klantenbestand van Paneltrading B.V. is geregistreerd. Voor registratie en bestelling geldt de door Paneltrading B.V. vastgestelde en aan de klant bekend gemaakte procedures.
3.2 Indien de klant verplichtingen in verband met bestellingen niet of onvoldoende nakomt, heeft Paneltrading B.V. , onverminderd haar recht op nakoming van deze verplichtingen, het recht de klant uit haar klantenbestand te verwijderen.
3.3 Indien de klant gedurende een lange periode (sinds zijn registratie, dan wel sinds de laatste bestelling) geen bestelling heeft gedaan kan Paneltrading B.V. de klant uit haar klantenbestand verwijderen.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst
4.1 Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een E-mail.
4.2 Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de klant. Afbeeldingen van producten op de website kunnen afwijken van het geleverde/bestelde artikel.
4.3 Alle door Paneltrading B.V. gedane aanbiedingen zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij het aangaan van een bestelling is Paneltrading B.V. gerechtigd om één of meerdere bestellingen van de klant te weigeren indien er daarvoor redenen zijn, echter zonder de verplichting tot opgaaf van reden(en). Een dergelijke weigering geeft nimmer recht op schadevergoeding.

Artikel 5. Bijzondere rechten van Paneltrading B.V.
5.1 Paneltrading B.V. heeft het recht de voorwaarden en de tarieven met betrekking tot de producten te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden en tarieven zullen niet van toepassing zijn op bestellingen die voor de invoering van de wijziging zijn gedaan.

Artikel 6. Prijzen
6.1 Alle door Paneltrading B.V. genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten.
6.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten dan wel andere fouten.
6.3 Verzendkosten worden vermeld bij bestelling van het artikel of artikelen.

Artikel 7. Betalingswijze
7.1 De klant zal alle bedragen die hij in verband met bestellingen aan Paneltrading B.V. verschuldigd is op één van de door Paneltrading B.V. toegelaten (of overeengekomen) betalingswijzen voldoen, binnen de daartoe door Paneltrading B.V. gestelde (of nadere overeengekomen) termijn.
7.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen vijf werkdagen na besteldatum, hetzij via vooruitbetaling per bank, dan wel door betaling via iDEAL (internetbankieren). Bestellingen die niet binnen deze termijn betaald zijn komen te vervallen.

Artikel 8. Verzending
8.1 Verzendingen geschieden steeds voor risico van de klant.
8.2 Paneltrading B.V. is niet verplicht tot verpakken. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan Paneltrading B.V. .
8.3 Paneltrading B.V. tracht bestellingen in één keer te leveren, maar is wel gerechtigd tot het doen van deelleveringen wanneer dit noodzakelijk blijkt.

Artikel 9. Levering
9.1 De levertijd gaat in nadat Paneltrading B.V. de opdracht schriftelijk heeft aangenomen en de klant heeft geïnformeerd over de leverdatum. De opgegeven leverdatum geldt immer als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als een fatale termijn.
9.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen kan de klant zich niet op een termijn of tijdstip van aflevering beroepen.
9.3 Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen het bedrijf van Paneltrading B.V. verlaten.
9.4 In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet meer leverbaar is, behoudt Paneltrading B.V. te allen tijde het recht om naar keuze van de klant, hetzij voor gratis herlevering te zorgen van een vergelijkbaar product qua kwaliteit en prijs, hetzij de koper te crediteren voor het betaalde bedrag.
9.5 Ongeacht het hiervoor bepaalde houdt Paneltrading B.V. zich in ieder geval het recht voor van een naleveringstermijn van twintig werkdagen, gedurende welke de klant de levering alsnog dient te accepteren. Na een nalevertermijn van meer dan dertig dagen heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
9.6 De aansprakelijkheid van Paneltrading B.V. in verband met de door de klant geleden schade ten gevolge van gebrekkige uitvoering van een bestelling is beperkt tot maximaal het bedrag dat de klant aan Paneltrading B.V. verschuldigd zou zijn geweest wanneer de bestelling volgens afspraak zou zijn uitgevoerd.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en –overgang
10.1 Zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Paneltrading B.V. blijft het geleverde eigendom van Paneltrading B.V. .
10.2 De klant is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat de klant aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Paneltrading B.V. heeft voldaan.
10.3 Beschadiging en verlies van producten, terwijl er nog een eigendomsvoorbehoud op rust, zijn volledig voor rekening en risico van de klant.

Artikel 11. Overmacht
11.1 Indien Paneltrading B.V. door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort.
11.2 Indien de overmachtsituatie veertien werkdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Beide partijen gaan de verplichting aan dit zo spoedig mogelijk aan de andere partij mede te delen.

Artikel 12. Retourzendingen en bedenktermijn
12.1 Voor retournering van een zending gelden de door Paneltrading B.V. vastgestelde en aan de klant bekend gemaakt, dan wel met de klant nader overeengekomen, procedures.
12.2 De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling de gedane aankoop te retourneren. Dit mag zonder opgaaf van redenen.
12.3 Alle kosten van retournering komen voor rekening van de klant.
12.4 Ingeval van retournering is Paneltrading B.V. genoodzaakt om hiervoor kosten in rekening te brengen (voor verwerkingskosten, productiekosten, transportkosten en/of administratiekosten) van tenminste 10% van het oorspronkelijke factuurbedrag of tenminste 20% van de prijzen van de betreffende artikelen plus de bijbehorende transportkosten.
12.5 De goederen dienen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in originele verpakking geretourneerd te worden. Een zending waarvan de hoofdverpakking geopend is geweest dient voor retourzending zorgvuldig te worden gesloten. Indien de oorspronkelijke verpakking van de zending niet meer bruikbaar is, zal de klant de inhoud van de zending zorgvuldig herverpakken in een verpakking die tenminste gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke verpakking.
12.6 Bij ontvangst van de retournering worden de artikelen door Paneltrading B.V. gecontroleerd en wordt beoordeeld of de retournering wordt geaccepteerd en de beslissing van Paneltrading B.V. is bindend. Indien producten niet compleet of beschadigd zijn bij ontvangst door Paneltrading B.V. is dit geheel voor rekening en risico van de klant.
12.7 Paneltrading B.V. betaalt binnen een periode van veertien dagen na ontvangst en controle van de retourgoederen het betaalde bedrag terug aan de klant, onder aftrek van de aangegeven kosten.
12.8 Indien de klant ten onrechte gebruik heeft gemaakt van het recht op retourzending, heeft Paneltrading B.V. het recht om de klant alle hiermee gepaard gaande kosten in rekening te brengen.
12.9 Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot retournering, dan is de koop 14 dagen na ontvangst van de bestelling definitief.

Artikel 13. Garantie
13.1 Met betrekking tot producten van derden is Paneltrading B.V. tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
13.2 Wanneer sprake is van onverantwoord gebruik in de vorm van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloed van Paneltrading B.V. liggen, komt de garantie te vervallen.
13.3 De garantie strekt zich nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de klant zelf wijzigingen of reparaties aan de producten (heeft) verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.
13.4 Paneltrading B.V. is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

Artikel 14. Klachten
14.1 De klant is verplicht de producten onmiddellijk bij ontvangst nauwkeurig te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Paneltrading B.V. te melden.
14.2 Klachten ter zake van leveranties dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen bij de klant aan Paneltrading B.V. gemeld te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd.
14.3 Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Paneltrading B.V. naar keuze van de klant en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de klant voor de teruggekomen goederen een creditnota doen toekomen.
14.4 Klachten betreffende de (deel-)facturen dienen uiterlijk binnen zeven dagen na verzenddatum ter kennis van Paneltrading B.V. te zijn gebracht.

Artikel 15. Bijzondere rechten van de klant
15.1 Voor vragen met betrekking tot bestellingen of facturen kan de klant zich wenden tot het op de factuur vermelde telefoonnummer of email-adres.

Artikel 16. Merk- en handelsnaam
16.1 Het is de klant uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door Paneltrading B.V. in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Paneltrading B.V. .
16.2 De klant zal bij de in 16.1 genoemde toestemming alle aanwijzingen van Paneltrading B.V. nauwgezet en conform eventuele aanwijzingen opvolgen.

Artikel 17. Registratie van gegevens
17.1 De klant verklaart zich er mee akkoord dat Paneltrading B.V. ten behoeve van haar bedrijfsvoering gegevens met betrekking tot de klant opneemt in één of meerdere registraties.
17.2 Op verzoek zal Paneltrading B.V. informatie omtrent doel en gebruik van zulke registraties aan de klant verstrekken. Paneltrading B.V. zal deze gegevens niet zonder toestemming of buiten medeweten van de klant aan derden ter beschikking stellen.

Artikel 18. Geschillen
18.1 Op alle overeenkomsten met Paneltrading B.V. is Nederlands recht van toepassing.
18.2 In geval van een geschil zijn de door Paneltrading B.V. vastgestelde gegevens, behoudens tegenbewijs, bepalend.
18.3 Eventuele geschillen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen door de meest belanghebbende partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
18.4 De bevoegde rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Paneltrading B.V. en de wederpartij mochten ontstaan.

Artikel 19. Aansprakelijkheid
19.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Paneltrading B.V. in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk aanvaardt zal Paneltrading B.V. niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Paneltrading B.V. .
19.2 De aansprakelijkheid van Paneltrading B.V. blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Paneltrading B.V. de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
19.3 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Paneltrading B.V. ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
19.4 Aan de adviezen en teksten op deze website kunnen geen rechten en/of plichten worden ontleend. Paneltrading B.V. is niet aansprakelijk voor oneigenlijk of verkeerd gebruik van de geleverde goederen en diensten. Raadpleeg altijd een deskundige, zoals een tandarts, voor informatie en advies.
19.5 Paneltrading B.V. is nooit aansprakelijk voor enige indirecte schade van de klant, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, verlies van orders, winstderving en dergelijke.

In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze algemene voorwaarden beslist altijd de directie van Paneltrading B.V. .

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »